Надходження до відділу ДБІР: I половина серпня 2014
Надходження до відділу ДБІР за I половину серпня 2014 року
А30282 9(с2)(01Т411-389304

Іван Тимів - історик, краєзнавець і педагог : біобібліограф. покажч. /Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка; Нац. спілка краєзнавців України ; Івано-Франків. обл. орг., Етнограф. музей Калущини / уклад.: В. Р. Дволітка, Х. О. Москович. - Калуш : Артекс, 2014. - 39 с.

Біобібліографічний анотований покажчик підготовлений з нагоди 50-ліття від дня народження та 25-річчя науково-краєзнавчої діяльності дослідника. До нього включені книги, статті, виступи, доповіді на конференціях, матеріали, опубліковані в періодиці впродовж 1990-2014 рр., а також довідкова інформація про педагогічну, пошуково-дослідницьку, музейну та громадсько- просвітницьку діяльність автора.

У межах років література розташована у хронологічному порядку, а в розділах – за алфавітом.

Допоміжний апарат складається з іменного та географічного покажчиків.

Видання адресоване історикам, краєзнавцям, освітянам, бібліотечним працівникам, всім, хто цікавиться історією рідного краю.

А30138 002
І-512

Іменний покажчик до видання “Б-ка в істор. просторі трьох епох : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка” / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка / уклад.: В. О. Ярошик, С. М. Миценко. - Х. : ХДНБ, 2013. - 38 с.

До покажчика включені всі прізвища, що згадуються у тексті видання. У нарисах згадуються майже 600 прізвищ засновників Харківської громадської бібліотеки, її працівників, діячів науки і культури України та зарубіжжя, які відвідували Бібліотеку, або іншим чином були пов’язані з нею, авторів книг, про які йдеться в нарисах, тощо.

Отже, створення іменного покажчика, який знагодиться не тільки фахівцям бібліотечної справи, а й усім, хто цікавиться історією культури, є доцільним.

В2822 9(с2)(03
А313

Адміністративно-територіальний Поділ Полтавщини (1648-2012 рр.) : довід. з історії адміністрат.-територ. поділу / Полтав. обл. рада, Держ. архів Полтав. обл. ; упоряд. Ю. О. Васильєва. – 2 - е вид. випр. і допов. - Полтава : АСМІ, 2012. - 400 с. : 7 вкл. л., карти .

У довіднику представлено найважливіші зміни адміністративно-територіального поділу Полтавщини від полкового устрою до сьогодення. Весь матеріал подано у хронологічній послідовності, датами утворення і ліквідації адміністративно-територіальних одиниць є дати постанов вищих органів влади, а також місцевих органів влади та управління. Видання містить значний додатковий матеріал, низку мап.

А30277 001(01)
К608

Віктор Павлович Колмаков, (1913-1973) : біобібліограф.покажч.

/Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, наук. б-ка ; уклад. С. І. Єленич. – О. : Юрид. л-ра, 2013. - 87 с.

Біобібліографічний покажчик підготовлено до 100-річчя від дня народження відомого українського ученого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора, у 1946-1967 рр. директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, з 1967 р. – завідувача кафедри та декана юридичного факультету Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова Віктора Павловича Колмакова.

Підготовка покажчика здійснювалася за фондами наукової бібліотеки НУ ОЮА та бібліотек м. Одеси, у процесі якої були використані бібліографічні видання та електронні каталоги національних і державних бібліотек України.

Видання призначено для науковців, студентів, юридичної громадськості.

А30295 34
Г87

Громадські ради - на сторожі довкілля : буклет вист. / М-во екол. і природ. ресурсів України. - К., 2002. - 30 с.

Громадські ради створені з метою розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих рішень як складові процесу формування громадянського суспільства в Україні.

В3278 709
К563
Коваль Е. З.

Мікологічне обстеження музейних пам’яток / Е. З. Коваль, Т. І. Митківська ; М-во культури України ; Нац. н.-д. реставрац. Центр України. - 2-е вид., випр. та допов. - К. : ННДРЦУ, 2014. - 232 с. : іл.

Ця книга є спробою узагальнити інформацію про мікологічні дослідження в реставраційній практиці, які проводяться в Україні.

Перша частина присвячена характеристиці пошкоджень музейних пам’яток міксоміцетами.

У спеціальній частині подано ключі для ідентифікації та опис найпоширеніших 118 видів грибів різних таксонів, виділених авторами в результаті багаторічних обстежень музейних колекцій.

Для мікологів, мікробіологів, екологів, реставраторів, музейних працівників.

Видання може бути використане як учбовий посібник для студентів вищих та середніх учбових закладів відповідного профілю.

А30353 34
К823

Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 20 вересня 2013 року : (відповідає офіційному текстові). - К. : ЦУЛ, 2013. - 73 с. - (Кодекси України).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2013 року: (відповідає офіційному текстові).

А30206 9(с)2(01
К835
Кропачев С. А.

Сергей Александрович Кропачев : биобиблиограф. указ. / С. А. Кропачев. - Краснодар : Экоинвест, 2013. - 108 с. : 5 вкл. л. фот.

Биобиблиографический указатель работ доктора исторических наук Кропачева С. А. включает его печатные работы за 1977-2013 гг., “зарисовки” о нем, рассказанные его друзьями и коллегами.

В указателе представлен перечень работ за тридцать пять лет, публикации о юбиляре, которому исполнилось 55 лет.

А30389 9(с2)(01М749-824294

Мокрицький Георгій Павлович: видавець, краєзнавець, журналіст : бібліограф. покажч. : (до 60-річчя від дня народження) / Житомир. обл. держ. адмін., Упр. культури і туризму ; Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; Житомир. обл. орг. Нац. Спілки архітекторів України [та ін.] ; уклад. В. Н. Козлова. - Житомир : Волинь, 2012. - 96 с.

Покажчик випускається до 60-річчя дослідника-краєзнавця, видавця, редактора, журналіста, автора численних книг та наукових, науково-популярних публікацій Г. П. Мокрицького, знаного не лише на Житомирщині та в Україні, а також у зарубіжних країнах – Росії, Польщі, Німеччині, Ізраїлі, США.

У виданні вміщуються відомості про творчий доробок Г. П. Мокрицького за період 1969 і до початку 2012 року.

Розраховано на науковців, краєзнавців, бібліотекарів, вчителів, студентів та учнів, усіх, хто цікавиться історією, культурою та духовним життям краю, його видатними постатями.

Б8309 / 9(с2)
М749
Мокрицький Г. П.

Вулиці Житомира / Г. П. Мокрицький. - Житомир : Волинь, 2007. - 640 с. : іл., 4 вкл. л. фот. - (Енцикл. Житомира ; Кн. 1.).

Книжка присвячується топоніміці Житомира – великій, але маловивченій темі в історії міста.

Автором вперше проаналізовано походження назв кожної вулиці, провулка, майдану та інших топонімічних об’єктів міста, прослідковується не тільки топонімічна, а й топографічна історія кожного з 845 існуючих на сьогодні таких об’єктів.

Окремий розділ присвячено втраченим з різних причин топонімічним об’єктам міста, які зникли зовсім або існують й до сьогодні, але вже безіменними.

Книжка має універсальний довідково-пошуковий апарат, що не тільки збільшує її пізнавальне значення, а й дає можливість використовувати її дослідникам, краєзнавцям, державним працівникам, юристам, нотаріусам, адвокатам для вирішення конкретних питань, пов’язаних з тими чи іншими історико-краєзнавчими дослідженнями та оформленням юридичних документів.

М2687 9(с2)
М749
Мокрицький Г. П.

Цікава Житомирщина : ілюстрован. турист. енцикл. (чотири тисячі пам’ятників, будівель, парків та ін.. цікавих і визначних місць обл. ) : у 4 т. Т. 1 / Г. П. Мокрицький. – 2-е вид. - Житомир : Волинь, 2012.- 324 с. : іл.

Книга – з одного боку – видання просвітницьке, популярне, довідкове. А з іншого – результат великої дослідницької роботи.

Зібрати воєдино компактну, нову, достовірну інформацію про найбільші населені пункти Житомирщини – надзвичайно актуальна і благородна справа.

Основну увагу зосереджено на тому, що може побачити наш читач, відвідавши той чи інший населений пункт, пам’ятники і пам’ятні знаки, меморіали, пам’ятки архітектури і природи, археології, пам’ятки монументального мистецтва тощо.

Що ж, берімо з собою цю книжку (тому вона європейського “туристського” формату) і рушаймо в путь Житомирщиною…

А30316 4(01)
Н179

Наєнко Михайло Кузьмович : доктор філолог. наук, проф. : бібліограф. покажч. / Київ. нац..ун-т ім.Тараса Шевченка ; Нац. спілка письменників України ; Нац. спілка журналістів України. - К. : Освіта України, 2014. - 116 с.

Покажчик містить хронологічний і тематичний перелік наукових, науково-популярних, літературно-критичних і публіцистичних праць професора, доктора філологічних наук, члена Національної спілки письменників, Національної спілки журналістів України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча науки і техніки України М. К. Наєнка. Вміщено також перелік художніх спроб автора.

Видання здійснене з науковою та навчальною метою, розраховане на всіх, хто цікавиться проблемами українського літературознавства та не байдужий до художнього слова загалом.

А30136 001(01)
Н193

Назарян Мирон Мігранович : біобібліограф. покажч. : до 75-річчя від дня народження / М-во культури України , Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; Харк. ін-т упр. ; уклад. Л. Д. Гонтаренко. - Х. : ХДНБ, 2013. - 49 с. - (Винахідники Харківщини. Вип. 6.).

Покажчик містить біографічні відомості і бібліографічні описи винаходів, перелік інноваційних проектів, розроблених на основі винаходів М. М. Назаряна.

Видання адресоване науковцям, винахідникам, студентам і викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям з питань захисту навколишнього середовища, зокрема очищення промислових стічних вод методом електрохімічної очистки, у машинобудуванні, транспорті, а також для підготовки питної води.

Б8312 9(с2)
П159

Пам’ятки археології, історії та монументального мистецтва / ред. Г. П. Мокрицький. - Житомир : Волинь, 2009. - 244 с. : іл. - (Енцикл. Житомира. Т. 2, кн. 1). – (Загол. обкл. : Пам’ятки Житомира).

У цій книзі вміщено матеріали до Зводу пам’яток історії та культури України, зокрема про минуле і меморіальний потенціал Житомира крізь призму пам’яток історії та культури.

Книжка складається зі вступу та чотирьох розділів, В свою чергу вступ являє собою докладну ілюстровану статтю і список джерел та літератури (374 посилань) від редактора-упорядника, та оглядову статтю “Житомир”. Також це видання містить іменний, топонімічний та географічний покажчики.