Надходження до відділу ДБІР: II половина серпня 2014
Надходження до відділу ДБІР II пол. серпня 2014 р.
 
 
М2689-1 / 4
А211
 
Авраменко О. М.

 Українська мова та література : довід. : завдання в тестовій формі. Ч. 1 / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. - 3-є вид., випр., допов. - К. : Грамота, 2013. - 560 с. : табл.

 Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури.

 Видання призначено для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

 
А30423 002
К43
 
Киричок Т. Ю.

 Електронні видання : довід. / Т. Ю. Киричок ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін -т". - К. : НТУУ “КПІ”, 2010. - 396 с.

 У книзі систематизовано відомості щодо електронних видань. Висвітлено історію та сучасний стан електронних видань, подано їх визначення та класифікацію, а також формати представлення даних (у вигляді таблиці).

 Для фахівців з мультимедіа, студентів та аспірантів, що вивчають електронні видання.

 
А30437 34
К576
 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами та допов. станом на 22 січня 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). - К. : Правова єдність, 2014. - 246 с.

 У виданні представлений Кодекс України про адміністративні правопорушення станом на 22 січня 2014 року зі змінами і доповненнями.

 
А30425 37
С482
 

 Словник термінів з професійної освіти / авт. кол.: О. І Шапран, Н. В. Ігнатенко, Ю. П. Шапран, [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц. : Вид-во КСВ, 2013. - 276 с.

 У словнику подано найпоширеніші поняття, терміни й категорії професійної освіти, педагогіки, психології, соціології, філософії тощо.

 Посібник адресований професорсько-викладацькому складу вищих педагогічних навчальних закладів, докторантам, аспірантам, студентам, учителям.

 
А30432 34
Ц58
 

 Цивільний кодекс України : із змінами та допов. станом на 11 жовтня 2013 року : (відповідає офіц. текстові). - К. : Правова єдність, 2013. - 320 с.

 У виданні представлений Цивільний кодекс України станом на 11 жовтня 2013 року із змінами та доповненнями.

 
А30487 51
Ч-164
 

 Олександр Васильович Чалий : біобібліограф. покажч. : чл.-кор. Акад. педагог. наук України, Заслуж. діяч науки і техніки України, д-р фізико-мат. наук, проф. - К. : КіМ, 2008. - 80 с.

 Покажчик присвячений життю та діяльності О. В. Чалого, члена- кореспондента Академії педагогічних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фізико-математичних наук, професора.

 У покажчику представлено науковий доробок ученого, а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, публікації в періодичній пресі, що вийшли в Україні та за кордоном.

 Видання розраховане на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, працівників науково-методичних центрів та наукових бібліотек.

 
А30485 1Ф
Ч-492
 

 Павло Іванович Черніков = Pavlo Chernikov: автобіографічне = autobiographical : (присвячується 60-річчю з дня народження П. І. Чернікова) / П. І. Черніков ; Прилуцьк. агротехн. коледж. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 208 с. : іл.

 Книга присвячена ювілею доктора філософії в галузі освіти, почесного професора МКА, директора Прилуцького агротехнічного коледжу Чернікова П. І.

 Окрім ювілейних привітань вміщені дослідження, статті надруковані в обласних та республіканських виданнях.

 Видання буде корисним для директорів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, викладачів, аспірантів, всіх тих, хто цікавиться проблемами особистісного становлення фахівців у рамках їх професійної підготовки.