Надходження до відділу ДБІР: 4.09.2014
Нові надходження до відділу ДБІР 4 вересня 2014 р.
В2255-13 336
Н354

Національний банк України.

Річний звіт 2013 / ред. кол.: Б. В. Приходько [та ін.]. - К., 2013. - 186 с. : граф., табл.

У звітному 2013 році загострилися всі проблеми та виклики, які довго накопичувались і в економіці, і в суспільстві, і в зовнішній політиці.

Сьогодні перед Національним банком України постає вкрай складне завдання – проведення повномасштабних реформ у грошово-кредитній системі країни. Національний банк здійснює рішучі кроки з розбудови сучасної монетарної політики, яка передбачає поступове наближення до гнучкого курсоутворення.

Розроблений та втілюється в життя комплекс заходів щодо відновлення довіри інвесторів до економіки України та її фінансового сектору.

А3062802(01)
К443

Кисельова Валентина Павлівна : біобліограф. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-каУкраїни ; уклад.: Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К. : НІБУ, 2014. - 23 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 1)

Цей бібліографічний покажчик започатковує серію видань «Національна історична бібліотека України в особах», в межах якої планується висвітлити внесок окремих працівників НІБУ в діяльність і розвиток Бібліотеки.

Справа її життя -бібліотечне історичне краєзнавство. У творчому доробку Валентини Павлівни є як науково-допоміжний покажчик «Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники: 1991-2010» (К., 2011), так і головне щорічне видання НІБ України – інформаційний бюлетень «Краєзнавча робота в бібліотеках України», а також багато інших бібліографічних і методико-бібліографічних видань краєзнавчої тематики.

Валентина Павлівна має звання «Почесний краєзнавець України», вона нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Б83639(с2)
З-12

За тебе, Україно... : укр. патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934-1936) в док. Держ. архіву Брестської обл. / О. Л. Ільїн [та ін.]. - 2-е вид., допов. і переробл. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 536 с. : іл.

Ця книга – збірка анкет з особових справ в’язнів та інших документів першого періоду (1934 – поч. 1936) існування Берези-Картузького концентраційного табору в ІІ Річі Посполитій. Окремим додатком – листи рідних до в’язнів, які відтворюють затаєний дух борні в ім’я ідеалів Нації.

Хай читач зверне увагу на вік, рід занять, підпільну діяльність в’язнів-патріотів, перед якими ми залишаємось у вічному боргу за свободу і незалежність України.

А3062902(01)
К638

Комська Алла Миколаївна : біобібліограф. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; ред. О. В. Михайлова ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К. : НІБУ, 2014. - 20 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 2).

Цей біобібліографічний покажчик продовжує серію видань «Національна історична бібліотека в особах», в межах якої висвітлюється внесок окремих працівників НІБУ в розвиток Бібліотеки.

Алла Миколаївна пройшла шлях в нашій Бібліотеці від рядового працівника – ініціативного, креативного спеціаліста – до керівника і стала одним з найкваліфікованіших та найавторитетніших фахівців бібліотечної справи в Україні.

Значне місце в діяльності Алли Миколаївни займала робота з укладання різноманітних бібліографічних посібників – покажчиків, списків, методичних рекомендацій. Вона очолювала групу бібліографів, яка складала поточний науково-бібліографічний посібник «Історія України за … рік», бібліографічні картотеки і ретроспективні покажчики на допомогу авторським колективам 26-томного видання «Історія міст і сіл Української РСР», «Зводу пам’яток історії та культури Української РСР» тощо.

За багаторічну та сумлінну роботуу бібліотечній царині Комську А. М. нагороджено значком «За відмінну роботу» Міністерства культури СРСР, численними подяками і почесними грамотами Міністерства культури і мистецтв України.

А3059637
К658
Копилов С. А.

Петро Сергійович Атаманчук : (до 75-річчя від дня народження та 55-річчя педагог. і наук. діяльн.) : довідк.-бібліограф. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет ; Кам’янець-Подільський нац.. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2014. - 144 с. - (Видатні випускники Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка).

Книга містить біографічну довідку, список основних наукових публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності П. С. Атаманчука – доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, академіка АНВО України.

А30631 02(01)
К887

Кудласевич Тетяна Степанівна : біобібліограф. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К. : НІБУ, 2014. - 20 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 4).

Мета даного видання – висвітлити фаховий доробок Т. С. Кудласевич та публікації про основні етапи її трудового шляху. Описи видань і публікацій згруповані за хронологією, в середині кожного року – за алфавітом назв.

Публікації про Т. С. Кудласевич подані в кінці списку.

А3063002(01)
Н155

Навроцька Валентина Дмитрівна : біобібліограф. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; ред.: О. В. Михайлова, І. В. Чеховська ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К. : НІБУ, 2014. - 12 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 3)

Валентину Дмитрівну знають у бібліотечному світі як видатного організатора вітчизняної бібліотечної справи, самовідданого спеціаліста і неординарну особистість. Пріоритетними напрямами в роботі Валентини Дмитрівни були : демократизація та перебудова бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, впровадження в діяльність бібліотек автоматизації і комп’ютеризації, входження бібліотек у світове інформаційне суспільство.

Покажчик висвітлює творчий внесок В. Д. Навроцької у розвиток вітчизняного бібліотекознавства та бібліографії і стане в пригоді тим, хто вивчає історію бібліотечної справи України.

Б83538(с)
О-587
Ониськів М. М.

Сподвижники поля духовного: Лауреати Всеукр. літературно-мист. та громад.-політ. премії імені братів Богдана та Левка Лепких : довід.-антол. : (1991—2013) / М. М. Ониськів, В. Б. Уніят. - 2-е вид., допов. та уточ. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 112 с. : іл.

Ця книга – друге, доповнене та уточнене видання, що репрезентує володарів поважної громадської літературно-мистецької відзнаки, яку заснував у 1991 році журнал «Тернопіль» і якою увінчано майже сотню представників творчої інтелігенції з України та світу.

Довідник буде корисним для школярів і студентів, краєзнавців та вчителів, усіх тих, хто цікавиться сучасним розвитком рідного слова, музики й пісні.

А3057657(01)
П24
Педанов Ю. Ф.

Учебная литература по анатомии и физиологии человека: (ист. экскурс) : рекомендов. указ. : для студ. и преподавателей медиц. (фармацевт.) высш. учеб. заведений III-IV и I-II уровней аккредитации / Ю. Ф. Педанов ; ред. А. И. Гоженко. – О. : Астропринт, 2013. - 52 с.

Анатомия и физиология человека – базисные дисциплины для всех медицинских (фармацевтических) высших учебных заведений. Постоянная методическая работа преподавателей требует знания специальной литературы с точки зрения не только науки, но и практики, для качественной подготовки специалистов. В сборнике представлена литература по дисциплинам «Анатомия человека», и «Анатомия и физиология человека» от Гиппократа до наших дней.

Предназначен для студентов и преподавателей высших учебных заведений III-IV и I-II уровней аккредитации. Может быть также полезен обучающимся на биологических, педагогических и ветеринарных факультетах соответствующих вузов.

А305814
П804
Прокопчук В. С.

Топонімічний словник Кам’янця-Подільського / В. С. Прокопчук, І. О. Старенький ; Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля. - Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2014. - 192 с. : 4 вкл. л. фот., іл.

Словник – це результат тривалої дослідницької роботи з виявлення, локалізації, встановлення змісту назв різних географічних об’єктів міста – надасть можливість кам’янчанам і гостям міста краще пізнати його історію, культуру, економічне і побутове життя через призму топонімів і мікротопонімів, які зафіксували основні події, явища й особистості, пов’язані з історичним центром Поділля, і прислужиться педагогам, студентам, учням, туристам у поглибленому вивченні краю.

В329703
Х21

Харьков. Золотые страницы 2014 : справ. предприятий, орг. и учреждений Харькова и Харьковской области. - 21-е. изд. - Х. : Золотые страницы, 2014. - 590 с.

В Справочнике дан перечень сведений о Харькове и Харьковской области : карта – схема города и Харьковской области, списки телефонов необходимых организаций и учреждений, статистические данные по Харьковской области, схемы линий метрополитена города, схема движения пригородных поездов по Харьковской области, трамвайные и автобусные маршруты города Харькова и другие сведения.

В329031
Ч-671

Чисельність наявного населення України на 1 січня 2014 року / Державна служба статистики України ; відп. за вип. Г. М. Тимошенко. - К., 2014. - 112 с. : табл.

У збірнику наведено дані про чисельність наявного населення в Україні та регіонах, містах, районах, селищах міського типу на 1 січня 2012-2014 років, кількість адміністративно-територіальних одиниць, щільність населення. Розрахований на широке коло користувачів.

А305809(с2)(01)Х 692

“Ходіть, поки маєте світло...”: Євангеліє від Іоана Гл. 12:35 : біобібліограф. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка / Волин.обл. держадмін., Упр. культури, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки; Житомир. обл. універ. наук. б-ка імені Олега Ольжича ; уклад.: М. І. Іванків, В. Н. Козлова. -2-е вид., допов. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 236 с.

До видання включені бібліографічні описи окремо виданих творів, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про життя та діяльність кандидата церковно-історичних наук, архівіста, мистецтвознавця та краєзнавця В. Є. Рожка.

Видання доповнене допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями.

Покажчик адресований науковцям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто цікавиться історією України, рідної церкви, Волинським краєм.

А2587102
Б447

Беляева Н. Е.

Интернет-ресурсы художественной литературы : практ. пособие / Надежда Евгеньевна Беляева. - М. : [Литера], 2012. - 144 с. - (Сер. «Современная библиотека»).

В издании предпринята попытка структурно-функционального анализа литературно-функционального анализа литературно-художественных ресурсов Интернета; приведены результаты современных исследований чтения; подводятся итоги обследования молодежной читательской аудитории в рамках использования Интернета. Также охарактеризованы основные направления работы библиотек с интернет-ресурсами : создание библиотеками литературно-художественных электронных ресурсов и сопровождение библиотеками чтения художественной литературы в Интернете.

Пособие может быть использовано библиотекарями-практиками в процессе обслуживания, студентами, аспирантами и преподавателями вузов культуры в системе повышения квалификации библиотечно-библиографических кадров.

М347-3302(03)
Б594

Библиотека и закон : справ.: док., коммент., консультации, юрид. советы на каждый день. Вып. 33 / ред. С. Самсонов. - М. : «Либерия-Бибинформ», 2012. - 384 с. - ISSN 1560-797с.

В выпуске публикуется ряд юридических источников, принципиально важных для развития библиотечной сферы.

А25873 02

К137

Кильпякова И. С.

Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ : научно-практ. пособие / Ирина Сергеевна Кильпякова. - М. : [Литера], 2012. – 128 с. - (Сер. «Современная библиотека»).

Книга раскрывает сущность и содержание библиотечного кадрового менеджмента, его системную целостность.

Основные положення пособия позволят библиотекам определить характер, темпы и этапы развития кадрового менеджмента в библиотеке ; разработать систему мероприятий, обеспечивающих инновационные изменения в кадровой работе.

А2740702
К709

Коряковцева Н. А.

Корпоративность библиотек: вчера, сегодня, завтра / Нина Александровна Коряковцева. - М. : «Либерия-Бибинформ», 2012. - 192 с. - (Сер. «Библиотекарь и время. XXI век» ; Вып. 141).

В предлагаемом издании раскрыто содержание понятия «корпоративность» применительно к библиотечной сфере. Определены виды, формы и направления межбиблиотечного взаимодействия. Изучены корпоративные тенденции в деятельности современных библиотек.

Особое внимание уделено проблемам межбиблиотечной координации – правовым, организационным, психологическим – и путям их решения.

Книга адресована руководителям библиотек всех видов и систем, сотрудникам органов управления культурой, методистам, преподавателям и студентам библиотечно-информационных факультетов высших учебных заведений.

М2698-29(с2)
К821

Кривошея В. В.

Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк : у 2 т. Т. 1 / Володимир Володимирович Кривошея ; Укр. Ін-т нац. пам’яті. - Чернігів : Вид.Лозовий В. М., 2014. - 504 с.

Монографія є спробою представити історію населених пунктів та родоводи головних представників різних соціальних ідентичностей Полтавщини козацької доби. У центрі уваги дослідження знаходяться доля локальної спільноти, злети і травми її репрезентантів, які є складовими національної пам’яті.

Науково-довідкове видання розраховане на науковців, краєзнавців, широке коло читачів, не байдужих до нашого минулого.

М2698-19(с2)
К821

Кривошея В. В.

Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк : у 2 т. Т. 2 / Володимир Володимирович Кривошея ; Укр. Ін-т нац. пам’яті. - Чернігів : Вид. Лозовий В. М., 2014. - 496 с. : табл.

М2699-1 / 8Ф

М686

Мифо-символический словарь : в 3 т. Т. 1 : А - Е / сост. В. Эрцен-Глерон. - К. : [И.П. Береза С. И.], 2013. - 536 с. : ил. - (A terra ad solem).

Словарь содержит статьи о мифах, герметизме, алхимии, геомантии, символике библейских имен и семи священных искусств. В книге представлен редкий материал по каббале. Статьи основаны на Зогаре и других каббалистических трактатах, на произведениях Гомера, Орфея, Гесиода, Аполлодора, Диодора Сицилийского, Вергилия, Овидия и проч. Словарь опирается на работы целой плеяды французских, немецких, итальянских и английских ученых XVIII-XIX вв.

В книге рассматривается славянская, греческая, египетская, римская, индийская, персидская, финикийская, иудейская, халдейская, германо- скандинавская мифология и мифология других народов.

В словаре собран богатый иллюстративный материал.

А2587202
Р332
Редькина Н. С.

ИТ-стратегия библиотеки : научное пособие / Наталья Степановна Редькина. - М. : [Литера], 2012. - 240 с. : табл., рис. - (Сер. «Современная библиотека»).

В монографии представлены современные тенденции развития информационных технологий и ресурсов, обоснована необходимость их стратегического развития в библиотеках. Рассмотрены подходы к управлению ИТ-стратегией библиотеки. Приведена методика оценки эффективности ИТ и модель внедрения ИТ с учетом оценки эффективности.

Для широкого круга специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», а также всех, интересующихся проблемами стратегического развития библиотек в области информационных технологий.

Пр344

2014

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2014 рік / ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагаба ; Упр. культури Волин. ОДА , Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ;Виходить щорічно. – Луцьк : Твердиня, 2013. -248 с.

Пр3649
2014
49-56

Офіційний вісник України : зб. нормативно-прав. актів : офіц. вид. / М-во юстиції України. Виходить двічі на тиждень. – К.., 1997 –

2014. - № 49 (27 червня 2014 р.) – 741 с.

№ 50 (1 липня 2014 р.) – 252 с.

№ 51 (4 липня 2014 р.) – 214 с.

№ 52 (8 липня 2014 р.) – 184 с.

№ 53 (11 липня 2014 р.) – 959 с.

№ 54 (15 липня 2014 р.) – 380 с.

№ 55 (18 липня 2014 р.) – 91 с.

№ 56 (22 липня 2014 р.) – 252 с.

Офіційний вісник України містить : закони України та інші акти Верховної Ради України, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та ін.