Надходження до відділу ДБІР: 21.04.2015

Нові надходження до відділу ДБІР 21.04.2015 р.


А32012 9(с2)(01)Л641

Володимир Михайлович Литвин : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України, Книжк. палата України імені Івана Федорова ; уклад. : О. М. Устіннікова, П. М. Сенько. - 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : КММ, 2011. – 294 с. : 4 вкл. л. фот.

Біобібліографічний покажчик підготовлено до 55-річчя від дня народження та 30-річчя початку наукової діяльності вченого-історика, академіка Національної академії наук України, академіка Академії правових наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, відомого українського політика Володимира Михайловича Литвина.

До покажчика включено бібліографічні описи матеріалів про життя, наукову та політичну діяльність В.М. Литвина ; друкованих праць ученого ; видань, укладачем яких є вчений ; робіт під редакцією вченого (всього 2223 записи).

Видання розраховано на науковців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, студентів, працівників бібліотек.

А32045
6
Г676

Володимир Павлович Горбулін / НАН України ; ред. З. А. Болкотун. - Київ : Вид. дім «Академперіодика», 2013. – 126 с. : 8 л. фот. - (Біобібліогр. вчених України).

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, політичної та громадсько-політичної діяльності відомого вченого, доктора технічних наук, професора, академіка НАН України, лауреата Державних премій СРСР і України, премії НАН України імені М. К. Янгеля, члена Президії НАН України В. Горбуліна.

Наукові інтереси В. П. Горбуліна охоплюють різноманітні питання у галузі проектування, створення та експлуатації складних технічних систем, зокрема зразків ракетно-космічної техніки. Широко відомий вклад ученого в нову сферу його наукової діяльності – розробку теоретично-методологічних засад стратегічної безпеки держави.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

В3452 002
Г136

Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; авт.-уклад. : О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк. – Київ : НБУВ, 2014. – 434 с. : іл.

Каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено пять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917–1920 рр.

Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.

А32064 8(с)
З-416
Зборовец И. В.

Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц : монография / Ипполит Васильевич Зборовец. – Харьков : «Форт», 2015. – 138 с. : фот.

Александра Станиславовна Монтвид-Шабельская (1843–1921) – литератор и общественный деятель 80-90 гг. XIX века, автор воспоминаний о годах учебы в Харьковском институте благородных девиц, которые остались в рукописи и до сих пор не привлекли внимание историков, краеведов, социальных педагогов и других исследователей.

Мемуарная проза А. С. Шабельской интересна не только описанием нравов женских институтов середины XIX века. Автор дает в ней развернутое представление о системе воспитания и обучения юных дворянок, акцентирует положительный опыт школы своего времени.

А32044 57(01)
К753
Микола Арсенійович Кохно (1923—2007) : біобібліогр. / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; уклад.: Л. І. Пархоменко [та ін.]. –- Київ : Фітосоціоцентр, 2013. –66 с. : 6 л. фот.

У книзі висвітлено головні етапи життя, наукової та науково-організаційної, педагогічної діяльності відомого вченого в галузі дендрології та паркознавства, доктора біологічних наук, професора М. А. Кохна. Покажчик друкованих праць знайомить читача з роботами вченого в галузі дендрології та паркознавства, лісівництва та озеленення. Наводиться список публікацій про М. А. Кохна, список учнів, які захистили кандидатські дисертації під його керівництвом та докторські, у яких Микола Арсенійович був науковим консультантом.

Для фахівців у галузі дендрології, декоративного садівництва, ландшафтного дизайну, лісівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, аматорів садівництва.

А32015 8(с)(01)
М742

Могутня сила Шевченкового слова! : науково-бібліогр. покажч. / Одес. облдержадмін., Упр. культури і туризму, національностей та релігій, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; уклад. Т. А. Канєвська ; ред. В. В. Рябовол. – Одеса, 2014. – 32 с. – Загол. обкл. : Літературознавчі видання. До 200-річчя з дня народж. Тараса Шевченка.

Покажчик подає відомості про твори Т. Г. Шевченка та літературознавчі видання з фондів ООУНБ ім. М. Грушевського, що вийшли друком за роки незалежності України (1991-2013 рр.).

Покажчик присвячений 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря.

Видання адресовано науковцям, літературознавцям, історикам, бібліотечним працівникам, книгознавцям, викладачам, вчителям літератури України, студентам, учням, працівникам культури та мистецтва, а також широкому колу читачів, шанувальникам творчості Т. Г. Шевченка.

А32087 8(с)(01)
М749

Мокляк В. О.

Літературна Новосанжарщина : (матеріали до Новосанжар.біобібліогр. словника) / Володимир Олександрович Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2013. – 75 с.

Пропоноване увазі видання має на меті донести до читача інформацію про літераторів, які в різний час народилися, жили чи працювали на території нинішнього Новосанжарського району.

Для широкого кола читачів, науковців, краєзнавців.

А32068 778(01)
М916

Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біогр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; упоряд. Н. Б. Мусієнко. – Київ : Логос, 2014. – 219 с. : фот.

Це науково-довідкове бібліографічне видання презентує науковий і творчий доробок відомого українського кінознавця і педагога за більш ніж півстоліття.

Видання розраховано на науковців, а також студентів, аспірантів кінознавчого та культурологічного профілю та всіх, хто цікавиться сучасними науковими розвідками з історії світового та українського кіно.

А17825 52(03)
О417

Одесский астрономический календарь: 2015 : [сб. науч. ст.]. Вып. 16 / Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, Астроном. обсерватория. – Одесса : Астропринт, 2014. – 264 с. : ил., фот.

Одесский астрономический календарь (ОАК-2015) предназначен для широкого круга читателей: от школьников до астрономов-профессионалов. Приведенные

в нем сведения могут пригодиться также простым гражданам, адвокатам и следователям, нуждающимся в определении точного времени восходов и заходов Солнца, Луны и наступления сумерек, учителям школ разного уровня для преподавания астрономии и ведения практических занятий по астрономии, а также учащимся колледжей и вузов.

В3456 069
О417

Одесский музей западного и восточного искусства - 90 : сб. науч. ст. / науч. ред., сост. Л. Л. Сауленко. – Одесса : Астропринт, 2014. – 99 с. : ил., фот., 4 вкл. л. ил.

В книгу вошли статьи научных сотрудников музея. Диапазон их весьма широк: в корпус текстов входят как работы научно-атрибуционного характера, так и публикации групп произведений, по разным причинам оставшихся за пределами научных интересов коллектива ОМЗиВИ. Публикуются архивные материалы, раскрывающие доселе неизвестные страницы истории музея, в том числе жизнеописания людей, чьи судьбы оказались неразделимы с судьбой музея.

М271-18 002(01)
П305
Петров С. Й.

Книга в Україні. 1861—1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 18 : Ф, Х, Ц / зібрали Степан Йосипович Петров, Сергій Степанович Петров ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 440 с.

Вісімнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери «Ф, Х, Ц»), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3085 позицій.

Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.

А32017 8(с)(01)
Ш379

Т. Г. Шевченко в мистецтві : бібліогр. список / Одес. облдержадмін., Упр. культури і туризму, національностей та релігій, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; ред. В. В. Рябовол ; відп. за вип. Т. М. Полянко. – Одеса, 2014. – 12 с. - Загол. обкл. : Мистецтво. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Бібліографічний список присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка і містить бібліографічний опис видань з фонду відділу мистецтв ООУНБ ім. М. Грушевського.

Література розташована в алфавітному порядку. Список розраховано для мистецтвознавців, художників, любителів живопису, музикознавців та шанувальників творчості Т. Г. Шевченка.

А32014 8(с)(01)
Ш379

Т. Г. Шевченко мовами народів світу : бібліогр. список / Одес. облдержадмін., Упр. культури і туризму, національностей та релігій, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; відп. за вип. Т. М. Полянко. – Одеса, 2014. – 8 с. – Загол. обкл. : Мовами світу. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Бібліографічний список літератури складається з двох частин.

Перший розділ «Твори Т. Г. Шевченка мовами світу» містить перелік видань творів Т. Г. Шевченка 25-ю мовами світу з фондів відділу літератури іноземними мовами ООУНБ ім. М. Грушевського.

В другому розділі представлені «Літературознавчі матеріали про Кобзаря».

Матеріал розташовано : в першому розділі – за алфавітом іноземних мов ; в другому розділі – за алфавітом авторів.

А32016 8(с)(01)
Ш379

Тарас Шевченко. Доля. Муза. Слава : бібліогр. список / Одес. облдержадмін., Упр. культури і туризму, національностей та релігій, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; відп. за вип. Т. М. Полянко. – Одеса, 2014. – 24 с. – Загол. обкл. : Періодика. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Рекомендаційний список літератури містить бібліографічний опис статей періодичних видань за 2003-2014 рр. з фонду ООУНБ ім. М. С. Грушевського.

Представлені матеріали розраховані на допомогу викладачам української мови та літератури, бібліотечним працівникам, учням, студентам юридичних вузів та широкому колу читачів.

М2825-1 9(с2)(03)
У454

Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / НАМ України, Ін-т культурології ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; ред. рада : В. А. Бітаєв (відп. ред.), Ю. П. Богуцький, А. В. Чебикін та ін. – Київ : НАКККіМ, 2014. – (200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка).

Т. 1 : А–Е. –552 с.

Т. 2 : Е–Л. – 544 с.

Т. 3 : Л–Н. – 556 с.

Т. 4 : Н–Р. – 548 с.

Т. 5 : Р–Я. – 534 с.

Представлено сучасну етномистецтвознавчу палітру національної самобутності української культури, розглянуто етнокультурну форму суспільного розвитку в контексті життєдіяльності людини та нації, функціонування національної культури та мистецтва. Наголошується на гострій потребі цілісної концепції етнокультурного розвитку переважно через призму мистецтва як суспільного феномена, на перспективності етнокультурної парадигми, культурної сфери життя нації, важливості етнокультурних суспільних змін, національного духовного відродження.

Для працівників культури і мистецтва, науковців та викладачів, політичних й державних діячів ; усіх, хто цікавиться проблемами етномистецтвознавства та етнокультурології – нових напрямків наукових досліджень.

А32063 9(с2)
Ч-491

Черненко С.

Хронологія колгоспів та сільських рад колишнього Гельмязівського району (1946 р.–1991 р.) / Сергій Черненко. – Золотоноша, 2015. – 20 с.

Радянське керівництво так часто обєднувало, розєднувало та перейменовувало колгоспи, що зовсім заплутало сучасних краєзнавців. Лише перегляд підшивок гельмязівської районної газети 1946–1962 років, драбівської 1963–1964 років та золотоніської 1965–1991 років, частково прояснив хронологію колгоспів колишнього Гельмязівського району.

З 1946 року по 1991 рік сільські ради безперервно існували у селах : Богдани, Бубнівська Слобідка, Гельмязів, Гладківщина, Каленки, Коврай, Підставки, Піщана; Келеберда, Ліпляве, Прохорівка, Безбородьки, Безпальче, Горбані.

З кінця 1950-х років окремим великим хуторам надавався статус селищ, а з 1965 року усі хутори стали називатись селищами.

А32036 413
Ш379
Шевченко В. Е.

Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології / Вікторія Едуардівна Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 319 с.

У словнику вміщено понад 5000 слів, словосполучень і скорочень найпоширеніших термінів, які вживаються у компютерних програмах опрацювання текстових та зображеної інформації.

Транскрипція англійських термінів наведена відповідно до міжнародної фонетичної системи.

Для студентів вищих навчальних закладів.