Надходження до відділу ДБІР: 30.04.2015
 

Нові надходження до відділу ДБІР 30.04.2015 р.

 
М2827-1 34(03)
Е644
 

 Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. Т. 1 : А–Д / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. кол. : Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 919 с.

 Енциклопедія міжнародного права – перше в Україні багатотомне видання, яке є систематизованим зводом знань про міжнародне публічне право.

 Розрахована на широке коло читачів, які цікавляться міжнародним публічним правом, а також на науковців, викладачів і студентів, вітчизняних дипломатів, працівників зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної сфер.

 
Б8726 9(с2)
З-801
 

 Золота еліта Тернопілля : лауреати обласного конкурсу “Людина року” / упоряд. В. П. Пласконіс. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 159 с.

 У виданні в хронологічному порядку подано розповіді про життєвий і творчий шлях лауреатів обласного конкурсу «Людина року» від часу його заснування й до сьогодення.

 
А32122 001
К848
 

 Козак Ю. Г.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2014. – 205 с. : табл.

 У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки, організацію та методологію наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень студентами.

 Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, які займаються науковою роботою.

 
А32130 02
П19
 
 Пасмор Н. П.

Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів / Надія Петрівна Пасмор. - Київ : Кондор, 2007. - 115 с.

 Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників на трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства. Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного, інформаційного та когнітивного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, яка базується на ефективному використанні комп’ютерних технологій, бібліотечних Web-сайтів та електронних баз даних.

 Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх тих, хто цікавиться сучасними формами і методами бібліотечно-інформаційного забезпечення навчання.

 
А32111 8(с)(01)
С916
 

 Сучасні письменники України : біобібліогр. довідник / Нац. спілка письменників України ; Київ. обл. твор. об-ня «Культура» ; упоряд. А. Гай ; відп. ред. О. Курило. – Уточн. і доп. [вид.]. – Біла Церква : «Буква», 2012. – 567 с. : фот.

 У довіднику подаються уточнені й доповнені біобібліографічні довідки про членів Національної спілки письменників України та інша інформація станом на 15.04.2012 р.

 Довідки упорядковано з матеріалів, наданих щодо своїх членів керівниками обласних, Київської, Кримської республіканської і кримськотатарської організації НСПУ, а також з надісланих самими письменниками.

 
Б8721 413
Ц401
 
 Цепков А. И.

Извлечения материала для словаря по истории Древнего Рима / Александр Иванович Цепков. – Рязань : «Александрия», 2010. – 477 с. – (Александрийский Метроон).

 Материал для словаря содержит свыше 1 тыс. статей, в которых освещается культура, религия и социально-экономические отношения Древнего Рима, от его основания (753 г. до н.э.) до падения Западной Римской империи (476 г. н.э.). В предлагаемом издании читатель найдет сведения о более чем 280 древнеримских интеллектуалах: историках, писателях, поэтах, философах, ораторах, актерах, врачах, юристах и т.д. Кроме того, текст дополнен перечнем афинских архонтов (496–293 гг. до н.э.) и списком римских консулов (509 г. до н .э.– 337 г. н.э.); дан краткий анализ этапов развития римских публично-правовых институтов и источники права. Без сомнения, книга вызовет интерес не только у специалистов, но и у широкого круга читателей.